Dwa Walne Zgromadzenia – zapraszamy 22 marca od godz. 19:00

Data publikacji: 16.03.2018

Drodzy Klubowicze,

wszyscy dostali już zawiadomienia mailowo, ale dodatkowo umieszczamy na stronie dla przypomnienia.

 

Zawiadamiamy, że w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się coroczne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie za rok 2017, o godzinie 19:00 i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 21:00. Podczas pierwszego zgromadzenia zajmiemy się tradycyjnie podsumowaniem roku 2017 i akceptacją planów na 2018, natomiast drugie poświęcone jest uzupełnieniu składu zarządu klubu.

Porządki obrad obu Zgromadzeń przesyłamy poniżej.

Przesyłamy pozdrowienia i oczekujemy 22 marca.

Zarząd Klubu

 

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, Uchwałą nr 1 z dnia 02 marca 2018 roku, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie (SWZ), Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) w Warszawie w Golf Parks Poland, ul. Z. Vogla 19, na godzinę 19:00, z następującym Porządkiem Obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia – Prezes Klubu i wskazanie Przewodniczącego SWZ.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności SWZ.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad SWZ.

6. Sprawozdanie Zarządu KKGwW za rok 2017.

7. Przedstawienie bilansu rocznego i wyniku finansowego za rok 2017.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KKGwW za rok 2017.

9. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2018.

10. Podjęcie uchwał w zakresie:

a) udzielenia absolutorium dla Zarządu KKGwW za rok 2017.

b) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej  KKGwW za rok 2017.

c) zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat KKGwW za rok 2017.

d) zatwierdzenia wyniku finansowego za 2017 rok  na poczet przychodów statutowych roku przyszłego.

e) zatwierdzenia  budżetu na rok 2018.

11. Przedstawienie programu KKGwW na rok 2018.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd przypomina, iż  zgodnie z paragrafem 13 pkt. 12. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

* * *

 

Zarząd Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie, uchwałą nr 2/02.03.2018 z dnia 02.03.2018, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie (KKGwW) na dzień 22 marca 2018 roku w Warszawie w siedzibie Klubu na terenie driving range Golf Parks Poland przy ul. Z Vogla 19, w budynku recepcji,  na godzinę 21:00, z następującym, porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Klubu.

2. Przedstawienie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego zdolności do podejmowania uchwał NWZ.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie Porządku Obrad.

7. Zgłaszanie kandydatów celem uzupełnienia składu Zarządu Klubu.

8. Głosowanie zgłoszonych kandydatów.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd przypomina, iż  zgodnie z paragrafem 13 pkt. 4. „W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, z tym, że członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu ani praw wyborczych. Członkowie wspierający i honorowi mogą występować z głosem doradczym. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu inne osoby z głosem doradczym.”

 

 

Aby dodawać i oglądać komentarze zaloguj się

« wstecz

Liga Turniejowa 2023

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Kwaśniewski Alan7236
2Chorąży Dariusz6209
3Meserszmit Marek7197
4Skręta Jarek6195
5Malewicz Grzegorz5189

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Pietrzak Wiktoria8284
2Mościcka Aneta8281
3Wiatr Rhea8246
4O'Higgins Elina6191
5Meserszmit Renata7190

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook